opc_loader

BoeBou werkt met een verzendlijst via Whatsapp. Ontvang wekelijks foto's via Whatsapp en bestel direct!

Meld je hieronder aan voor de verzendlijst.

Aanmeldformulier verzendlijst BoeBou

* indicates required

Print deze pagina:

Artikel 1. Algemeen / toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BoeBou B.V. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden is tevens via Internet te raadplegen, zie http://www.boebou.com/.

1.2 Het accepteren van een aanbieding, het doen van een bestelling dan wel het aangaan van een overeenkomst houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slecht schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BoeBou B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BoeBou B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van BoeBou B.V. zijn vrijblijvend en BoeBou B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Bestellingen worden aanvaard schriftelijk, via Internet of telefoon maar zijn enkel bindend indien aanvaard door BoeBou B.V. door middel van een schriftelijke orderbevestiging. Afwijkingen in de orderbevestiging dienen onverwijld medegedeeld te worden aan BoeBou B.V..

2.3 Offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk en gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien de offerte geen termijn vermeldt, is de offerte geldig gedurende tien (10) kalenderdagen.

2.4 BoeBou B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BoeBou B.V. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen / betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn exclusief B.T.W., belastingen, heffingen, verzendingskosten, verzekeringen en installatie. Valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven en aankoopprijzen kunnen BoeBou B.V. de prijzen doen wijzigen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling gebeurt op het ogenblik van orderbevestiging van BoeBou B.V. Bij orderbevestiging 100% van het factuurbedrag voordat de producten worden uitgeleverd. BoeBou B.V. kan levering of service opschorten tot volledige betaling.3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BoeBou B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door BoeBou B.V.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door BoeBou B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Levering kan ook plaatsvinden in gedeelten. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Indien u de levering weigert zonder BoeBou B.V.’s goedkeuring moet u BoeBou B.V.vergoeden voor de gemaakte onkosten en verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BoeBou B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door BoeBou B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 BoeBou B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industriële eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u BoeBou B.V. daarvan onverwijld en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft BoeBou B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De producten dienen in de originele staat met verpakking geretourneerd te worden. U betaalt de retourneringskosten.

7.3 Indien er een garantietermijn voor bepaalde producten is overeengekomen, garandeert BoeBou B.V. u dat de betreffende producten vrij van gebreken zijn gedurende garantietermijn. Indien een product gebrekkig is gedurende deze termijn herstelt of vervangt BoeBou B.V. het product binnen een redelijke termijn. BoeBou B.V. is eigenaar van alle vervangen producten of onderdelen.

BoeBou B.V. geeft geen garantie of garantiebescherming voor:

 

  1. Schade veroorzaakt door onjuist(e) installatie, gebruik, wijziging of herstel door een niet-erkende derde of door uzelf;

  2. schade veroorzaakt door een partij of andere externe factor;

  3. geschiktheid voor enig doeleinde;

  4. door u gegeven en door BoeBou B.V. correct uitgevoerde instructies.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heef BoeBou B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BoeBou B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de

gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 BoeBou B.V. is niet aansprakelijk voor vertragingen (inclusief levering of service) veroorzaakt door omstandigheden waarover BoeBou B.V. geen redelijke controle heeft en heeft recht op uitstel voor levering. Omstandigheden zoals: stakingen, problemen met leveranciers/transport/productie, schommelingen in valutakoersen, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen. Indien de overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder recht op schadevergoeding.

7.3 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BoeBou B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 8. Bestellingen / communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BoeBou B.V., dan wel tussen BoeBou B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en BoeBou B.V., is BoeBou B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BoeBou B.V..

 

Artikel 9. Ontbinding

BoeBou B.V. mag de overeenkomst ontbinden door schriftelijk kennisgeving indien u:

  1. verzuimt tijdig te betalen en verzuimt te betalen binnen 8 dagen na schriftelijke  

      kennisgeving,

 

Elke partij mag de overeenkomst ontbinden door schriftelijk kennisgeving indien de tegenpartij:

  1. een materiële of aanhoudende inbreuk pleegt op de overeenkomst en verzuimt dit binnen

      30 dagen na schriftelijke kennisgeving van de ander te herstellen; of

  2. Insolvent wordt of niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden.

 

Artikel 10. Gegevensbescherming

10.1 Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op gegevensbescherming en BoeBou B.V. gegevensbeschermingsregistratie en u verleent uw goedkeuring hieraan. U mag BoeBou B.V. opdracht geven uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11.3 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de Voorwaarden geldig.

11.4 BoeBou B.V. kan haar verplichtingen uitbesteden aan een bekwame derde. Voor het overige mag geen enkele partij verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden.

 

Artikel 12. Diversen

12.1 Wanneer door BoeBou B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BoeBou B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.

12.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BoeBou B.V. in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BoeBou B.V. vast te stellen nieuwe toelaatbare vergelijkbare bepaling.